top of page

תקנון הצטרפות

BEIT HAGOREN logo_צבעוני.png

תנאי שימוש :

ראשית דבר :

 • שאיפת העמותה היא להגדיל את רווחתינו כעמותה למען בוגרי היחידה, כל תרומה וסכום של כסף מקדם מטרה זו, הרגישו בנוח לפנות עם כל שאלה וגם עם כל רעיון או יוזמה, בואו יחד נעצים את עצמנו.

הגדרות:

 • למען הסר ספק, על אף השימוש הנפוץ בשפה במונח "חבר עמותה". תרומה כמו הצטרפות לעמותה כפי שמוצע להלן, אין כוונתה ל"חבר עמותה" כפי שמופיע בתיקון מס' 3 לחוק העמותות (תקנון מצוי של עמותה, סימן א' : חברות, סעיפים 4-1 ,כולל סעיפים קטנים, חוק העמותות, תש"ם-1980 ,) אין אנו מחייבים בחובות או מזכים בזכויות לסימן זה, סעיף זה לא יינתן לפרשנות אחרת מסוג שה יא.

 • מעמד "חבר עמותה" יינתן לשיקול רק בדרך המקובלת לפי סעיף 1(ב( )תקנון מצוי של עמותה, סימן א' : חברות, חוק העמותות, תש"ם-1980 .)

שימוש במידע:

 • העמותה לא תחשוף מידע אישי ללא אישור.

 • העמותה לא עושה שימוש מסחרי מסוג שהוא בפרטי הבוגרים.

אחריות:

 • העמותה לא תישא באחריות לכל נזק שיגרם על ידי חברה אשר מתווכת דרכה, לרבות מוצרי צרכנות, הלבשה, מסעדנות ועוד.

 • העמותה בוחנת את הגופים איתם עושה הסכמים (נותני שירות, סוחרים, הכשרות, מקומות עבודה ועוד) תיווך זה בין הבוגרים מבוצע בתום לב תוך הרצון להטיב עם בוגרים, האחריות על הבחירה בהתקשרות עם אחד הגופים הוא באחריות הבוגרים בלבד, כמו גם מדד שביעות הרצון.

 • מצופה כי במקרה של מדד אי שביעות רצון יובא העניין לדעת העמותה בכדי לשקול סיום התקשרות.

אבטחת מידע:

 • העמותה מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי- מורשית, אין בהם ביטחון מוחלט. לכן, העמותה לא מתחייבת כי שירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי- מורשית למידע המאוחסן בהם.

 • אבטחת מידע אשראי מבוצע דרך השירות של חברת wix) Ltd com.Wix (אשר נחשבת בין החברות המובילית והאמינות בישראל.

 • הסליקה מתבצעת בשירות של חברת " ישרכארט" ("ישרכארט בע"מ ו\או יורופיי )יורוקרד (ישראל בע"מ ו\או פרימיום אקספרס בע"מ"), והיא האחראית לאבטחת מידע בעניין הפיננסים.

שינויים במדיניות הפרטיות:

 • העמותה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר. עמותת בית הגורן www.beithagoren.com 

סיום התקשרות:

 • סיום התקשרות מצד בוגר\בוגרת היחידה יתאפשר בכל זמן. סכום אשר ניתרם בדרך זו או אחרת או לחלופין שולם בכל דרך שהיא לא יוחזר עם סיום ההתקשרות.

 • העמותה שומרת לעצמה את הזכות לבטל התקשרות עם בוגר\בוגרת במקרה זה יימסר מכתב המפרט את סיבת סיום ההתקשרות.

Payment Methods
bottom of page